En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD), El Club Cicliste Bikeabadesses (Des d’ara Club Bikeabadesses) posa de manifest la present Política respecte del tractament i protecció de dades personals.
Dades del responsable del tractament
CLUB CICLISTA BIKEABADESSES
NIF G55250096
Ctra.Camprodon 34 baixos, 17860 Sant Joan de les Abadesses
email: info@bikeabadesses.com
Àmbit d’aplicació
La present Política és aplicable:
 • A aquelles persones que visitin la pàgina web del Club Bikeabadesses.
 • A aquells que voluntàriament es comuniquin amb el Club Bikeabadesses a través de correu electrònic o que emplenin qualsevol dels formularis de recollida de dades publicades a la pàgina web del Club Bikeabadesses.
 • A aquells que sol·licitin informació sobre els productes i serveis del Club Bikeabadesses o que sol·licitin participar en alguna de les curses.
 • Als que formalitzin una relació contractual amb el Club Bikeabadesses mitjançant la contractació dels seus productes i serveis.
 • A qualsevol altres que, directament o indirectament, hagin donat el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin tractades per part del Club Bikeabadesses per a qualsevol de les finalitats recollides en la present Política.
La utilització dels productes i serveis del Club Bikeabadesses requereix l’acceptació expressa d’aquesta Política.
El Club Bikeabadesses adverteix que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari i/o client pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que les dades que faciliti al Club Bikeabadesses han de ser dades personals, corresponents a la seva pròpia identitat, adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En aquest sentit, l’usuari i/o client serà l’únic responsable davant de qualsevol dany directe o indirecte que causi a tercers o al Club Bikeabadesses per l’ús de dades d’una altra persona o de les seves pròpies dades quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequats o no pertinents. Igualment, l’usuari i/o client que comuniqui les dades personals d’un tercer serà responsable d’haver recaptat l’autorització corresponent del mateix interessat, així com de les seves conseqüències en cas contrari.
De la mateixa manera, l’usuari i/o client que comuniqui dades personals al Club Bikeabadesses declara ser major d’edat, de conformitat amb el que disposa la legislació espanyola, abstenint-se en cas contrari de facilitar dades al Club Bikeabadesses. Qualsevol dada facilitada sobre un menor d’edat requerirà del consentiment o autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de les dades facilitades pels menors al seu càrrec.
Aquesta Política serà d’aplicació subsidiària respecte d’aquelles altres condicions que sobre protecció de dades personals s’estableixin amb caràcter especial i siguin comunicades, sense caràcter limitador, a través dels formularis de registre, contractes i/o condicions dels serveis particulars, sent per tant aquesta Política complementària de les esmentades en allò no previst expressament en aquestes.
Finalitats de la recollida i tractament de dades personals
El Club Bikeabadesses, en la seva condició de responsable del tractament, informa als usuaris de l’existència de diversos tractaments i fitxers en els quals es recullen i emmagatzemen les dades personals comunicades al Club Bikeabadesses.
Les finalitats d’aquesta recollida i tractament de dades personals són les següents:
 • En relació a les “cookies” que el Club Bikeabadesses utilitza en la navegació a través de la seva pàgina web (https://www.bikeabadesses.com/), s’emmagatzemen en l’equip terminal de l’usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació al visitar aquestes pàgines web, amb la finalitat de millorar la usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als ells, així com obtenir informació amb fins estadístics. En el cas d’aquells usuaris que ja siguin socis del Club Bikeabadesses, la informació recollida amb les cookies servirà també per a la seva identificació en accedir a les pàgines eines que el Club Bikeabadesses posa a la seva disposició per a la gestió dels serveis. En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es desactivi o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web del Club Bikeabadesses encara que l’ús d’alguns serveis podrà ser limitat. Si un cop atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, es desitgés retirar aquest, s’hauran eliminar aquelles emmagatzemades a l’equip de l’usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.Tota la informació sobre les cookies utilitzades pel Club Bikeabadesses, es troba publicada en la seva Política de Cookies, disponible per a la consulta a https://www.bikeabadesses.com/politica-de-cookies/.
 • En el cas de l’enviament d’un correu electrònic al Club Bikeabadesses o d’una comunicació de dades personals a través de qualsevol altre mitjà, com pot ser un formulari de contacte, la finalitat de la recollida i tractament d’aquestes dades per part del Club Bikeabadesses és l’atenció de les consultes i sol·licituds d’informació que es plantegin sobre els productes i serveis del Club Bikeabadesses.
 • En el cas de formularis del Club Bikeabadesses que els interessats emplenin per participar en alguna de les curses del Club Bikeabadesses, la finalitat serà la de possibilitar aquesta participació, així com l’enviament de comunicacions publicitàries sobre els serveis del Club Bikeabadesses, llevat que l’interessat manifesti expressament la seva oposició al mateix moment de la recollida de les seves dades. No obstant l’anterior, l’interessat pot modificar la seva decisió en qualsevol moment, tantes vegades com ho desitgi, a través dels mitjans facilitats pel Club Bikeabadesses per a tal fi.
 • En la contractació dels serveis oferts pel Club Bikeabadesses, es recolliran aquelles dades personals que fossin necessaris per establir la relació contractual i possibilitar la prestació dels serveis i remuneració dels mateixos per part dels socis/participants/clients, sent aquestes dades recollides i tractades amb les següents finalitats:
  • La finalitat principal consistirà en el manteniment de la relació contractual que s’estableixi amb el client, de conformitat amb la naturalesa i característiques dels serveis contractats, contactant el Club Bikeabadesses amb el soci/client a través de l’adreça de correu electrònic, telèfon o altres mitjans indicats per aquest últim.
  • Per a l’enviament de documentació i informació relacionada amb els serveis contractats, així com per a l’enviament de comunicacions comercials i publicitàries sobre els mateixos o altres similars per part del Club Bikeabadesses, a través de correu postal, correu electrònic, telèfon, SMS o altres mitjans indicats pel client, llevat que aquest manifesti expressament la seva oposició al mateix moment de la contractació. Independentment de si el client hagués triat rebre o no informació comercial del Club Bikeabadesses, el client podrà modificar la seva decisió en qualsevol moment, tantes vegades com ho desitgi, a través de l’apartat específic disponible per a això en la seva Àrea de Client.
  • Per al manteniment de registres històrics de les relacions comercials durant els terminis legalment establerts.
  • En aquells casos en què el Club Bikeabadesses hagi d’accedir i/o tractar dades personals respecte dels quals el client tingués la condició de responsable o encarregat del tractament, el Club Bikeabadesses tractarà aquestes dades en qualitat d’encarregat del tractament d’acord amb el que preveu l’article 28 del RGPD i d’acord amb el que indica l’apartat denominat “El Club Bikeabadesses com a encarregat del tractament”, inclòs en aquesta Política.
  • En compliment del que disposa la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, el Club Bikeabadesses informa a l’usuari que es procedirà a retenir i conservar determinades dades de trànsit generats durant el desenvolupament de les comunicacions, així com, si s’escau, a comunicar aquestes dades als òrgans competents sempre que concorrin les circumstàncies legals previstes en aquesta Llei.
Termini de conservació de les dades personals
El Club Bikeabadesses conservarà les dades personals durant el temps estrictament necessari per al compliment de les finalitats anteriorment detallades. El Club Bikeabadesses podrà mantenir degudament bloquejades les dades durant el període en què es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el client.
En el cas de les dades objecte de conservació amb motiu de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, el període de conservació dels mateixos serà el detallat en aquesta normativa.
Destinataris de les dades personals
Els destinataris de les dades personals recollides per El Club Bikeabadesses seran els següents:
 • Els propis membres de la junta del Club Bikeabadesses en el compliment de les seves funcions.
 • Els proveïdors del Club Bikeabadesses que intervinguin en la prestació dels serveis, en el cas que això fos necessari per a la prestació dels mateixos.
 • Els òrgans judicials o administratius, així com les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en el cas que el Club Bikeabadesses fos requerit d’acord amb la legislació vigent per proporcionar informació relacionada amb els seus socis, clients i els seus serveis.
Drets dels usuaris i exercici dels mateixos
Els usuaris podran exercitar en qualsevol moment els drets reconeguts pel RGPD:
 • Dret d’accés. Els usuaris tenen dret a obtenir del Club Bikeabadesses  informació sobre si s’estan tractant dades personals que li concerneixen, a accedir als mateixos i a obtenir informació sobre el tractament realitzat.
 • Dret a obtenir una còpia de les seves dades personals.
 • Dret de rectificació. Els usuaris tenen dret que el Club Bikeabadesses  rectifiqui les seves dades personals en el cas que fossin inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió. Els usuaris tenen dret a que es procedeixi a la supressió de les dades quan aquests ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual van ser proporcionats o quan concorrin la resta de circumstàncies legalment previstes.
 • Dret de limitació del tractament. Els usuaris tenen dret a sol·licitar una limitació en el tractament de les seves dades personals, de manera que no s’apliquin als mateixos les operacions de tractament que hagin de correspondre en cada cas, en aquells supòsits previstos en l’art. 18 del RGPD.
 • Dret a la portabilitat. Els usuaris tenen dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, sempre que aquestes dades incumbeixin exclusivament a l’usuari i hagin estat facilitats per aquest.
Els usuaris podran exercitar aquests drets de les següents formes:
 • Si són socis/clients del Club Bikeabadesses, els usuaris podran comprovar en cada moment les seves dades personals a través de l’apartat “Edita detalls del compte” de l’eina “Àrea de Client”, a la qual s’accedeix autenticat des http://bikeabadesses/usuari. També podran enviar un missatge a través de l’apartat “Contacte i Localització” d’aquesta eina, indicant el dret que desitgen exercir.
 • Tant si són socis del Club Bikeabadesses com si no ho són, els usuaris podran exercir els seus drets amb l’enviament d’una comunicació per correu electrònic a l’adreça info@bikeabadesses.com o mitjançant l’enviament d’una petició acompanyada del seu D.N.I. o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, dirigida Club Ciclista Bikeabadesses Ctra.Camprodon 34 baixos, 17860 Sant Joan de les Abadesses, Girona, especificant el dret que desitgen exercir.
En els casos de sol·licituds manifestament infundades o excessives pel seu caràcter repetitiu, El Club Bikeabadesses es reserva el dret de cobrar un cànon pels costos administratius que es derivin o el dret de negar-se a actuar respecte de les mateixes, d’acord amb el que estableix l’art. 12.5 RGPD.
Autoritat de control
Els usuaris i/o socis podran dirigir-se a l’autoritat de control local que correspongui si considera que el tractament realitzat respecte de les seves dades personals no ha estat realitzat d’acord amb la legislació vigent.
L’autoritat de control de protecció de dades a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte es troben disponibles a la seva pàgina web, en concret a:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/ index-ides-idphp.php.
El Club Bikeabadesses com a encarregat del tractament
D’acord amb l’article 28 RGPD i concordants, el Club Bikeabadesses tractarà les dades personals respecte als quals el client ostentés la condició de responsable o encarregat del tractament, quan això sigui necessari per a l’adequada prestació dels serveis contractats. En aquest cas, el Club Bikeabadesses actuarà com a encarregat del tractament, d’acord amb els termes que a continuació s’indiquen:
 • El Club Bikeabadesses únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del client responsable o encarregat del tractament, no utilitzant-los per a un fi diferent al que figura en la present Política de protecció de dades i/o en les condicions contractuals que siguin d’aplicació.
 • Complerta la prestació dels serveis que motivin el tractament de les dades personals, aquests seran destruïts, igual que qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de caràcter personal o qualsevol tipus d’informació que s’hagi generat durant, per i/o per la prestació dels serveis objecte de les corresponents Condicions. No obstant l’anterior, el Club Bikeabadesses podrà mantenir degudament bloquejades les dades esmentades durant el període en el qual es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el client.
 • En el cas que el Club Bikeabadesses destini les dades a una altra finalitat o les comuniqui o utilitzi incomplint la present Política de protecció de dades i/o les corresponents Condicions del servei, serà considerat també responsable del tractament.
 • el Club Bikeabadesses s’obliga, de conformitat amb l’article 28 del RGPD, a mantenir el degut secret professional respecte de les dades personals a les quals hagi de accedir i/o tractar per tal de complir en cada cas amb l’objecte de les Condicions del servei que li apliquen, tant durant com després de l’acabament dels mateixos, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per a la finalitat prevista en cada cas ia exigir el mateix nivell de compromís a qualsevol persona que dins de la seva organització participi en qualsevol fase del tractament de les dades personals responsabilitat del client.
 • D’acord amb el que estableix el RGPD són aplicables les següents regles en relació amb la forma i modalitats d’accés a les dades per a la prestació dels serveis:
  1. En el cas que el Club Bikeabadesses hagi de accedir als recursos de tractament situats a les instal·lacions del client, aquest serà responsable d’establir i implementar la política i mesures de seguretat, així com de comunicar estes al Club Bikeabadesses, qui es compromet a respectar-les ia exigir seu compliment a les persones de la seva organització que participin en la prestació dels serveis.
  2. Quan el Club Bikeabadesses accedeixi via remota als recursos de tractament de dades responsabilitat del client, aquest ha d’establir i implementar la política i mesures de seguretat en els seus sistemes de tractament remots, sent el Club Bikeabadesses responsable d’establir i implementar la política i mesures de seguretat en els seus propis sistemes locals.
  3. Quan el servei el presta el Club Bikeabadesses en els seus propis locals, el Club Bikeabadesses recollirà en el seu Registre d’activitats les circumstàncies relatives al tractament de dades en els termes exigits pel RGPD, incloent les mesures de seguretat corresponents a aquest tractament.
 • L’accés i/o tractament a les dades pel Club Bikeabadesses, sense perjudici de les disposicions legals o reglamentàries específiques vigents que puguin ser aplicables en cada cas o les que per pròpia iniciativa adopti el Club Bikeabadesses, estarà sotmès a les mesures de seguretat necessàries per a:
  • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
  • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
  • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
  • Seudonimizar i xifrar les dades personals, si s’escau.
 • El client autoritza al Club Bikeabadesses, en la seva qualitat d’encarregat del tractament, a subcontractar amb tercers, en nom i per compte del client, els serveis d’emmagatzematge, custòdia de les còpies de seguretat de dades i seguretat, i aquells que siguin necessaris per a possibilitar la prestació dels serveis contractats, respectant en tot cas les obligacions imposades pel RGPD i la seva normativa de desenvolupament. En qualsevol moment, el client podrà dirigir-se al Club Bikeabadesses per conèixer la identitat de les entitats subcontractades per a la prestació dels serveis indicats, les quals actuaran de conformitat amb els termes previstos en aquest document i prèvia formalització amb el Club Bikeabadesses d’un contracte de tractament de dades conforme a l’art. 28.4 del RGPD.
  El client autoritza al Club Bikeabadesses a realitzar les accions que s’indiquen a continuació, sempre que siguin necessàries per a l’execució de la prestació dels serveis. L’autorització queda limitada a l’actuació/ons necessària/es per a la prestació de cada servei i amb una durada màxima vinculada a la vigència de les Condicions contractuals aplicables:
 • A portar a terme el tractament de les dades personals en dispositius portàtils únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació dels serveis.
 • A portar a terme el tractament fora dels locals del client o del Club Bikeabadesses, únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació dels serveis.
 • L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades personals, inclosos els compresos i/o annexos a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del client responsable del tractament.
 • L’execució dels procediments de recuperació de dades que el Club Bikeabadesses es vegi en l’obligació de realitzar.
El Club Bikeabadesses no es fa responsable de l’incompliment de les obligacions derivades del RGPD o de la normativa corresponent en matèria de protecció de dades per part de l’usuari, soci i/o client en el que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionat amb l’execució del contracte o relacions comercials que l’uneixen al Club Bikeabadesses. Cada part haurà de fer front a la responsabilitat que es derivi del seu propi incompliment de les obligacions contractuals i de la pròpia normativa.